INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlas s uveřejněním fotografií a jiných mediálních záznamů z táborů Horečky ranč
v souladu s ustanovením § 12odst. 1O bčanského zákoníku a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů


z táborů Horečky ranč jsou pořizovány fotografie (příp. video-nahrávky), které jsou zveřejňované na facebooku @horekcyranc a webových stránkách. Zvýše uvedených právních předpisů vyplývá, že pořízení
a použití fotografie podléhá souhlasu fyzické osoby, v případě nezletilých dětí souhlasu jejich zákonných
zástupců. Souhlas nemusí být dáván ke každé fotografii, postačí vyjádření zákonného zástupce dítěte k informaci o pořizování fotografií a o tom, jakým způsobem bude s nimi nakládáno.


Proto Vás prosíme o jednorázové udělení souhlasu k zveřejňování fotografií z tábora. Při jeho neudělení
bychom museli složitě zjišťovat, zda se na té které fotografii neobjevuje dítě, jehož zástupce souhlas nedal.
Děkujeme.


Uděluji svůj souhlas k pořizování fotografií, příp. video-záznamů z tábora pořádaného Horečky rančem.
Rovněž souhlasím s uveřejněním fotografií svého dítěte na webových stránkách Horečky ranče
www.horeckyranc.cz, www.facebook.com/horeckyranc.


+

GDPR
Souhlas se zpracováním osobních údajů,
nezbytných pro účast dítěte na letním táboře

Na základě tohoto souhlasu se Vaše dítě bude moci zúčastnit námi pořádaného dětského tábora.
Jedná se o údaje, které jsou pro nás k přípravě a organizaci tábora nezbytné, a v případě nutnosti je
po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení

apod.), kterým jsme povinni je poskytnout.


Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále
jen "GDPR" dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen "ZOOÚ") a o změně některých
zákonů.
Podpisem udělujete provozovateli tábora- Horečky ranč

Roman Böhm
Horečky ranč
Sedlnice 569, 74266
+420 603834947
IČ: 03132496

 jakožto správci osobních údajů, svůj souhlas s tím,aby zpracovával osobní údaje, obsažené v elektronické přihlášce, konkrétně:

- jméno přihlašovaného dítěte - datum narození přihlašovaného dítěte - bydliště přihlašovaného dítěte
- jméno zákonného zástupce dítěte - telefonní a e-mailové spojení na zákonného zástupce dítěte


Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění

táborového pobytu, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných organizátorem. Oznámení o nových termínech táborů.


Osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou smazány a skartovány.
Tento souhlas udělujete jako zákonný zástupce (objednatel pobytu) dobrovolně a můžete ho kdykoliv
zrušit formou e-mailového oznámenína adresu horeckyranc@gmail.com